در طی سالیان سال فعالیت، مجموعه بتنی پارس و زاگرس موفق به اخذ مجوزهای و تقدیرهای متععدی شده است که در ادامه می تونید مشاهده بفرمایید.

افتخارات پارس 321

افتخارات صنایع بتنی زاگرس