مجموعه بتنی پارس زاگرس متشکل از دو کارخانه صنایع بتنی زاگرس و بتن پارس ۳۲۱ می باشد. همچنین مجموعه بتنی پارس زاگرس تمام مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت را دارا می باشد. مجوزهای مجموعه را در ادامه مشاهده می فرمایید.

مجوزهای پارس ۳۲۱

مجوزهای صنایع بتنی زاگرس

 جهت آشنایی بیشتر با مجموعه ما می توانید ویدیو زیر را مشاهده نمایید.

دیرین دیرین – بنجامین و باتن